Ideo Charan70 - RiverviewStudio  
607 Size 25.5 Sqm 1,590,000
608 Size 26 Sqm 1,590,000
609 Size 26 Sqm 1,590,000
710 Size 25.5 Sqm 1,590,000
1007 Size 25.5 Sqm 1,590,000
1107 Size 25.5 Sqm 1,732,000

1412 Size 26 Sqm 1,814,000 *Free Iphone 11
1514 Size 26.5 Sqm 1,842,200
1910 Size 25.5 Sqm 1,813,800
1 Bed 
638 Size 31 Sqm 1,952,000
724 Size 30.5 Sqm 1,984,500
1036 Size 30.5 Sqm 2,036,050 *Free Iphone 11 Pro Max 64 gb
1143 Size 31 Sqm 2,103,700
1440 Size 31 Sqm 2,128,000 *Free Iphone 11 Pro Max 64 gb
1437 Size 30.5 Sqm 2,094,000 *ขายเท่าทุน
1542 Size 31 Sqm 2,153,300
1626 Size 31 Sqm 2,155,700
1643 Size 31 Sqm 2,185,700
1740 Size 31 Sqm 2,178,800
2411 Size 30.5 Sqm 2,295,600
2426 Size 31 Sqm 2,302,100
2436 Size 30.5 Sqm 2,295,600

Studio : 10 Units


607 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 6 ทิศใต้
ราคา 1,590,000.-608 Studio ขนาด 26 Sqm ชั้น 6 ทิศใต้
ราคา 1,590,000.-609 Studio ขนาด 26 Sqm ชั้น 6 ทิศใต้
ราคา 1,590,000.-710 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 7 ทิศใต้
ราคา 1,590,000.-1007 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 10 ทิศใต้
ราคา 1,590,000.-1107 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 11 ทิศใต้
ราคา 1,732,000.-1412 Studio ขนาด 26 Sqm ชั้น 14 ทิศเหนือ
ราคา 1,814,000.- * Free Iphone 11 Pro Max 64 gb1514 Studio ขนาด 26.5 Sqm ชั้น 15 ทิศเหนือ
ราคา 1,842,200.-1810 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 18 ทิศใต้
ราคา 1,803,600.-1910 Studio ขนาด 25.5 Sqm ชั้น 15 ทิศใต้
ราคา 1,813,800.-1 Bed : 11 units


638 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 6 ทิศใต้
ราคา 1,952,000.-724 1 Bed ขนาด 30.5 Sqm ชั้น 7 ทิศเหนือ
ราคา 1,984,500.-1036 1 Bed ขนาด 30.5 Sqm ชั้น 10 ทิศใต้
ราคา 2,036,050.-  * Free Iphone 11 Pro Max 64 gb1143 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 11 ทิศใต้
ราคา 2,103,700.-1440 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 14 ทิศใต้
ราคา 2,128,000.-  * Free Iphone 11 Pro Max 64 gb1626 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 16 ทิศเหนือ
ราคา 2,155,700.-1643 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 16 ทิศใต้
ราคา 2,185,700.-1740 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 17 ทิศใต้
ราคา 2,178,800.-2411 1 Bed ขนาด 30.5 Sqm ชั้น 24 ทิศใต้
ราคา 2,295,600.-

 


2426 1 Bed ขนาด 31 Sqm ชั้น 24 ทิศเหนือ
ราคา 2,302,100.-2436 1 Bed ขนาด 30.5 Sqm ชั้น 24 ทิศใต้
ราคา 2,295,600.-1 Bed Plus :
1 unit


1734 1 Bed Plus ขนาด 34 Sqm ชั้น 17 ทิศเหนือ
ราคา 2,387,900.-2 Bed :
3 units 


635 2 Bed ขนาด 55.5 Sqm ชั้น 6 ทิศเหนือ
ราคา 3,582,800.-735 2 Bed ขนาด 55.5 Sqm ชั้น 7 ทิศเหนือ
ราคา 3,602,900.-935 2 Bed ขนาด 55.5 Sqm ชั้น 9 ทิศเหนือ
ราคา 3,647,700.-Hybrid Stu :
4 units


3411 Hybrid Stu ขนาด 30.5+12.5 Sqm ชั้น 34 ทิศใต้
ราคา 3,429,900.-3709 Hybrid Stu ขนาด 25.5+10.5 Sqm ชั้น 37 ทิศใต้
ราคา 2,957,200.-3711 Hybrid Stu ขนาด 30.5+12.5 Sqm ชั้น 37 ทิศใต้
ราคา 3,494,400.-3712 Hybrid Stu ขนาด 26+10.5 Sqm ชั้น 37 ทิศเหนือ
ราคา 3,004,200.-Hybrid 1 Br :
3 units


3337 Hybrid 1 Br ขนาด 34.5+16.5 Sqm ชั้น 33 ทิศใต้
ราคา 4,101,700.-3438 Hybrid 1 Br ขนาด 34+16.5 Sqm ชั้น 34 ทิศใต้
ราคา 4,026,400.-3730 Hybrid 1 Br ขนาด 34.5+16.5 Sqm ชั้น 37 ทิศเหนือ
ราคา 4,142,700.-


เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …